Real Time Web Analytics

17 мар. 2014 г.

Subvenţionarea investiţiilor utilizate la înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi susţinerea dezvoltării culturilor nucifere în MOLDOVA.

Capitolul V
SUBVENŢIONAREA ASIGUR ĂRII DE RISCURI ÎN AGRICULTUR Ă
19. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se utilizează în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi cu Lista riscurilor şi obiectivelor supuse asigurării subvenţionate în agricultură în anul 2009, aprobată prin hotărîre de Guvern.
Notă explicativă: În anul 2009 primele de asigurare a riscurilor agricole de producţie sunt subvenţionate din bugetul de stat.
Conform articolului 25, p.5, al Legii menţionate – producătorii agricoli beneficiază de subvenţionarea primelor de asigurare numai în cazul când:
• au contracte încheiate de asigurare subvenţionată;
• au achitat cota parte din prima de asigurare;
• au înregistrat culturile şi animalele agricole asigurate în registrul agricol al primăriei.
Încheierea contractelor pentru asigurarea culturilor de toamnă se face până la 01 decembrie, a plantaţiilor multianuale până la 31 decembrie, iar pentru culturile de primăvară – până la 01 iunie a anului în curs.

Capitolul VI
SUBVENŢIONAREA IN VESTIŢIILOR CAPITALE
20. Mijloacele fondului pentru investiţii capitale vor fi distribuite pentru:
- înfiinţarea de plantaţii pomicole şi susţinerea dezvoltării culturilor nucifere;
- stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere;
- stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic;
- stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii, utilajului agricol şi echipamentului de irigare.
A. Subvenţionarea investiţiilor utilizate la înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi susţinerea dezvoltării culturilor nucifere
21. De dreptul la compensare parţială a cheltuielilor pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi nucifere pot beneficia agenţii economici care au înfiinţat plantaţii pomicole şi nucifere, menţionaţi la pct.3, gospodăriile ţărăneşti şi alţi producători agricoli care nu sînt plătitori ai T.V.A.
22. Se acordă subvenţii pentru înfiinţarea de plantaţii pomicole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova în mărime de:
- 15 mii de lei la un hectar de livadă superintensivă şi de 10 mii de lei la un hectar de livadă intensivă sau clasică de specii sămînţoase;
- 7,5 mii de lei la un hectar de livadă de specii sîmburoase.
23. Mijloacele financiare destinate dezvoltării culturilor nucifere se acordă în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.189 din 15 martie 2001 cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere.
24. Agenţii economici depun la comisia centrală de profil următoarele documente:
a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii şi de pe buletinul de identitate, după caz;
c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat contul în lei moldoveneşti;
d) copii de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe), sau de pe facturile de expediţie, în cazul în care nu sînt plătitori ai T.V.A.;
e) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole;
f) actele care confirmă calitatea materialului săditor (copie de pe certificatul de calitate);
g) actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale şi confirmat de direcţia pentru agricultură şi alimentaţie raională/municipală sau a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
h) copie de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii);
i) copie de pe paşaportul proiectului şi de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole;
j) copie de pe certificatul de atribuire a codului fiscal, după caz.
Important !!! Persoanele fizice prezintă suplimentar:
- 2 copii a certificatului de confirmare a contului bancar;
- 2 copii a buletinului de identitate.
În Anexa 1, 2 şi 3 sunt prezentate modelele de:
- Cerere de subvenţionare pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole (de culturi nucifere);
- Actul privind înfiinţarea plantaţiei pomicole (de culturi nucifere);
- Caracteristica plantaţiei pomicole (de culturi nucifere);
- Certificatul de calitate (a materialului săditor pomicol *(nucifer)).
Solicitantul de subvenţii prezintă setul de acte specificate în cerere, în mapă cu şină, şi le prezintă pentru examinare Comisiei centrale de profil.
Prezentarea actelor se face pe parcursul întregului an calendaristic, însă pentru a beneficia de alocarea subvenţiilor în anul plantării culturilor horticole urmează de a fi prezentate nu mai târziu de 01 decembrie 2009.
12 13
ATENŢIE !!!
Pentru înfiinţarea plantaţiilor de culture nucifere, conform prevederilor art. 5 al Regulamentului cu privire la modul de creare şi direcţiile de utilizare a fondului pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 05.03.2001 (Monitorul Oficial, 2001, nr. 27-28, art. 219) producătorilor agricoli se acordă, un suport financiar în mărime de:
- 10,0 mii lei pentru un hectar de livadă clasică, plantată cu pomi de culturi nucifere altoite;
- 20,0 mii lei pentru un hectar de livadă intensivă, plantată cu pomi de culturi nucifere altoite, soiuri specifice culturii intensive şi densitatea pomilor mai mare de 200 pomi/ha;
- 7,5 mii lei pentru un hectar de livadă plantată cu alte specii de culturi nucifere.
FONDAREA PLANTAŢIILOR POMICOLE cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele etape:
• Alegerea terenului
• Proiectarea plantaţiei
• Asigurarea necesarului în material săditor
• Pregătirea terenului în vederea plantării
• Plantarea
• Subvenţionarea
Plantaţiile tinere, fondate primăvara anului în curs sau toamna anului trecut pe o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, se consideră plantaţii în primul an de vegetaţie. Acestea, conform legislaţiei în vigoare, sunt recepţionate şi înregistrate la venituri printr-un act, întocmit de către o comisie creată de către organul administraţiei publice locale (primărie). Actul de recepţie serveşte drept document în baza căruia organele cadastrale efectuează schimbarea destinaţiei terenului, iar primăria ia decizia, la solicitare, referitor la scutirea de plata impozitului funciar până la intrarea pe rod a plantaţiei
EXTRAS DIN CODUL FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Nr. 1163 din 24.04.1997, Publicat în Monitorul Oficial (Ediţie specială) la 25.03.2005
Titlul VI IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE
Capitolul 5. ÎNLESNIRI LA PLATA IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE
Articolul 283. Scutirea de impozit
(4) De impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pămînt) sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:
a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;
b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;
c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;
d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod.

Anexa 1
COORDONAT:
Şeful Direcţiei raionale
agricultură şi alimentaţie
____________________
„____” _________ 2009
C E R E R E
de subvenţionare pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole (de culturi nucifere)*
Întreprinderea (Subsemnatul)*, ______________________________________________
(solicitantul - denumirea completă a întreprinderii sau numele, prenumele persoanei fizice)
din____________________, _______________________, _________________________
(localitatea) (comuna) (raionul/municipiul)
solicită (solicit) acordarea subvenţiei la înfiinţarea plantaţiei pomicole cu suprafaţa de ______ ha, conform legislaţiei în vigoare.
Declar, pe propria răspundere, că suprafaţa plantată corespunde documentelor legale, eliberate de organele abilitate, şi plantarea a fost efectuată conform proiectului cu respectarea normelor agrotehnice pentru pomicultură.
La cerere se anexează:
copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, iar pentru persoanele fizice - 2 1) copii de pe buletinul de identitate;
copia de pe certificatul de atribuire a codului fiscal pentru gospodăriile ţărăneşti;2)
copia de pe certificatul eliberat de banca comerciala, în care se indică contul bancar 3) în lei moldoveneşti (în cazul persoanelor fizice - 2 copii);
actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole, în original, aprobat de autoritatea adminis4) traţiei publice locale şi confirmat de direcţia raională agricultură şi alimentaţie;
copia de pe facturile pentru materialul săditor (fiscală, invoice, factura de expediţie);5)
copia de pe certificatul de calitate a materialului săditor, eliberat de pepinieră; 6)
copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (nr. 2 liv-vii), 7) confirmat de Direcţia raională pentru statistică;
copia de pe actele ce confirmă dreptul de deţinător sau dreptul de folosinţă al terenu8) rilor agricole;
copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a plantaţiei pomicole;9)
copia de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiei pomicole. 10)
Numărul de identificare de stat - codul fiscal (IDNO) _______________________________
Cod fiscal (în cazul Gospodăriilor Ţărăneşti sau persoanle fizice) ________________________
Contul curent în MDL _____________________________
în Banca Comercială ___________________________________ filiala __________________
(denumirea băncii)
Codul bancar ________________________________________________________________
L.Ş. _______________ (____________________________)
(semnătura)
(numele şi prenumele conducătorului)
Telefoane de contact: ___________________; ___________________
_______________
Notă:* - se vor radia cuvintele ce nu corespund cazului
14 15


Anexa 2
APROB:
Primarul comunei __________________
Raionul __________________________
________________________________,
(numele, prenumele)
_______________________________
(semnătura, ştampila)

COORDONAT:
Şeful Direcţiei raionale
agricultură şi alimentaţie
________________________________,
(numele, prenumele)
_______________________________
(semnătura, ştampila)
A C T
privind înfiinţarea plantaţiei pomicole (de culturi nucifere)*
„______”___________200___
Comisia, în componenţa:
________________, _____________ al Direcţiei agricultură şi alimentaţie ___________,
(numele, prenumele) (funcţia) (raionul)
__________________ inginerul cadastral al primăriei___________, raionul ____________
(numele, prenumele)
_______________________, inspectorul Direcţiei teritoriale al Inspectoratului general de
(numele, prenumele)
supraveghere şi control semincer ___________, în prezenţa dlui ____________________,
(raionul) (numele, prenumele)
conducătorul întreprinderii (deţinător de teren agricol)*__________________________şi
(denumirea completă a întreprinderii agricole)
______________________, contabilul întreprinderii (consilier al primăriei)*, ca rezultat al
(numele, prenumele)
examinării plantaţiei pomicole (de culturi nucifere)* şi documentelor primare solicitate a întocmit prezentul act prin care se confirmă următoarele:
1. Întreprinderea (persoana fizică) _______________________________________________
(denumirea completă a întreprinderii, numele şi prenumele persoanei fizice)
a înfiinţat o livadă cu suprafaţa de _____ ha, în luna ____________ 200____
2. Materialul săditor cu Certificatul de calitate nr. ____ din „____” 200__, a fost produs în pepiniera pomicolă licenţiată _________________________________________________,
(denumirea completă a pepinierei)
3. Proiectul a fost elaborat de biroul de proiectare a _________________________________,
(denumirea biroului de proiectare)
4. Suprafaţa de proiect: totală___ha, din care suprafaţa de plantare___ha, de drumuri ___ha.
5. Starea agrotehnică de întreţinere a plantaţiei: bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare.
Caracteristica plantaţiei se anexează.
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
________________
Notă:* - se vor radia cuvintele ce nu corespund cazuluiAnexă la
Actul privind înfiinţarea
plantaţiei pomicole
din „____” _________ 200___
Caracteristica plantaţiei pomicole (de culturi nucifere)* înfiinţate de către
_______________________________________________________________________
(denumirea completă a întreprinderi sau numele şi prenumele persoanei fizice)
în localitatea _________________, primăria_________________, raionul_________________
Nr.
d/o
Specia
Portaltoiul
Soiul altoit
Suprafaţa livezii,ha
Schema de plantar,
m x m
Numărul de pomi
După proiect
Plantată
la 1 ha
plantaţi
I. Specii sămînţoase
1.
Măr
MM106
EM9
M26
2.
Păr
3.
Gutui
Subtotal
II. Specii sîmburoase
3.
Vişin
4.
Cireş
5.
Cais
6.
Piersic
7.
Nectarin
8.
Prun
9.
Corcoduş
Subtotal
III. Culturi nucifere
1.
Nuc
2.
Migdal
3.
Alun
Subtotal
Total
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)
_____________________________ __________________
(numele, prenumele) (semnătura)